Elsin Blogi :: Tärkeät linkit

sk-header-1_kev-2015

Alla olevien linkkien lisäksi kannattaa silmäillä läpi myös
sivukarttojen linkit

Voit ehdottaa linkkejä lisättäväksi sivulle. Osoite on elsinblogi(at)nic.fi.


Sosiaali- ja terveysasiat :: Eettisyys :: Lääkkeet ja lääkitys :: Muisti – Dementia :: Vanhusten ravitsemus :: Virastot – Laitokset  ym :: Laki

 

blogi-linkit-line

Sosiaali- ja terveysasiat:

Sosiaali ja terveysministeriö
THL
Valvira

Terveyspalvelut (STM)
Sosiaalipalvelut (STM)
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut (STM)

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM)
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2013

Kotihoito ja kotipalvelut (STM)

Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut ja palvelusetelin arvo (STM)

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma
(vuodelta 2002/ uudempaa ei ole?)
opas työntekijöille ja palveluista vastaaville (STM)

Palvelusuunnitelma – Vammaispalvelujen käsikirja (THL)

Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma (THL)

Laitoshoito (STM)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut (STM)

Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet (STM)

Sosiaalipalvelujen saannin aikarajat (STM)

Hoitoon pääsy – Hoitotakuu (STM)

Hoidon tarpeen arviointi erikoissairaanhoidossa (STM – vuodelta 2006)


Potilasasiamies ja Sosiaaliasiamies (STM)
Potilasasiamies ja Sosiaaliasiamies (Valvira)
Suomen Potilasasiamiehet ry

Potilasasiamies terveydenhuollossa:
Potilasasiamiehen avun on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi vanhainkodeissa. Yksi potilasasiamies voi toimia useammassa yksikössä. 

Sosiaaliasiamies kunnallisessa sosiaalihuollossa:
Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

Valvira: Muistutus tai kantelu
Sinulla tai omaisellasi on oikeus kannella saamastasi tai omaisesi saamasta hoidosta tai kohtelusta terveydenhuollossa. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista.


Suun terveys (STM)

Kunnallisen hammashuollon maksut (STM)

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen (Kuntaliitto)

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015 (STM)


Järjestöjen sosiaaliturvaopas
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikais-sairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Tekijät: Aivoliitto :: Diabetesliitto :: Epilepsialiitto :: Hengitysliitto :: Mielenterveyden keskusliitto :: MS-Liitto :: Munuais- ja maksaliitto :: Näkövammaisten keskusliitto :: Psoriasisliitto :: Suomen CP-Liitto ry :: Suomen Reumaliitto :: Suomen Sydänliitto

Etene :: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunnan yhteydessä toimii
Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA)

Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet
Etene 2001

blogi-linkit-line

 

Eettisyys

Lääkäriliitto

Ammattietiikka työn perustana
Lääkärin eettiset ohjeet
Lääkärinvala

Sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet

SuPer

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Talentia ry – Ammattieettinen lautakunta
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry – Ammattieettinen lautakunta, Helsinki 2005

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Ammattitaidon arviointi/ Vanhustyö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajan näyttötutkinto
Hyödyllistä luettavaa. Arviointikaavake kertoo mitä hyvältä vanhushoidolta edellytetään.


Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käyttö (Valvira)

Pähkinänkuoressa:
Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käytöstä on tehtävä yksilöity päätös. Hoitopäätöksistä vastaa potilasta hoitava lääkäri, ja arvioinnissa on syytä käyttää potilaan ja hoitopaikan olosuhteet tuntevaa hoitajan ja hoitotyön asiantuntemusta. Päätöksestä on keskusteltava potilaan kanssa, tai jos hän ei pysty ottamaan asiaan kantaa, hänen lähiomaisensa tai edustajansa kanssa. Lääkäri arvioi, milloin turvavälineen käyttö voidaan lopettaa, tai hän ohjeistaa hoitohenkilökuntaa tässä asiassa. Olennaista on, että turvavälinettä käytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen. Tarve turvavälineen käytön jatkamiseen on arvioitava usein.

Lääkärin tehtyä päätöksen liikkumisen rajoittamisesta voivat hoitotyön ammattihenkilöt päättää rajoituksien käyttämisestä. Vaikka lupa rajoittamistoimenpiteen käyttöön on, käytön tarvetta tulee jokaisella käyttökerralla harkita. Kaikista liikkumista rajoittavien välineiden käyttökerroista tulee tehdä merkinnät potilasasiakirjoihin. Liikkumista rajoittavia välineitä on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti.

Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhusten laitoshoidossa

Reetta Saarnio 2009
Väitöskirja
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, hoitotiede
Oulun yliopistollinen sairaala

Fyysinen liikkumisen rajoittaminen vanhuspotilaan hoitotyössä vuodeosastolla hoitajien kuvaamana

Martina Pitkänen 2010
Hoitotyön koulutusohjelma, Opinnäytetyö
Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea, Otaniemi

Vanhusten kotiuttaminen erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta sairaanhoitajien kuvaamana

Paulina Ketola 2010
Hoitotyön koulutusohjelma, Opinnäytetyö
HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu), Forssa

Validaatio – tunteiden kuuntelu

Satu Sipola, KM, validaatio-opettaja, koulutus- ja vapaaehtoistyön johtaja,
Tampereen Kaupunkilähetys

Satumaiset Oy


Hyvä saattohoito Suomessa (STM)
Julkaisun voi ladata myös osoitteesta
https://elsilehto.files.wordpress.com/2013/11/stm_julk_2010-6_saattohoito.pdf

 Saattohoito (Valvira)

Sivulla on asiaan liittyen linkki mm. seuraaviin aiheisiin:
Hoitotahto
Kuolemansyyn selvittäminen

blogi-linkit-line

Lääkkeet ja lääkitys

FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus :: Finnish Medicines Agency

on aloittanut toimintansa 1.11.2009. Fimean tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Esimerkkejä lääketiedon lähteistä

Euroopan lääkeviraston verkkosivut
EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta (Fimea)

Turvallinen lääkehoito (STM)
Turvallinen lääkehoito (Super)

Vanhusten turvallinen lääkehoito (STM kuntainfo)

Sirkka-Liisa Kivelä: Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen
(STM 2006 – sivulta 61)

Lääketietokeskus

Lääkekortti
Lääkekortti.fi
(Sähköinen lääkekortti)

 

blogi-linkit-line

Muisti – Dementia

Suomen muistiasiantuntijat ry
Suomen muistiasiantuntijat ry on moniammatillinen vapaaehtois- ja asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vapaaehtoisuus, asiantuntijuus, eettisyys, idealismi, riippumattomuus ja yhteistyö.

Muistiliitto
Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö. Sivuiltamme löydät tietoa muistista, muistisairauksista ja toiminnastamme.

Suomen Dementiahoitoyhdistys ry
Suomen Dementiayhdistys on perustettu Pyhäjärvellä v. 1990. Yhdistys on Muistiliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on  muistisairauksien tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen ja se toimii muistisairauteen sairastuneiden, omaisten ja  läheisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tukena.

 

blogi-linkit-line

Ravitsemus

Vanhustyön keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Toiminta-ajatuksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin sekä sosiaalisen turvallisuuden edistäminen.

Vanhusten ravitsemus

Terveyskirjasto Duodecim: Ikääntyneiden ravitsemus

Vanhusten ravitsemus ja ruokailurytmi
Valviran selvitys vanhusten ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palveluista

Tesso – Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti (THL/STM)

Oikea ruokavalio pitää vanhukset pitkään kunnossa

VRN :: Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ikääntyneiden ravitsemussuositukset

blogi-linkit-line

 

Virastot – Laitokset  ym

THL :: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (entinen Stakes)

Valvira :: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Sosiaaliportti.fi

Suomi.fi

Palvelut aiheittain
Palvelut ikääntyville
Kodin ulkopuolisessa hoidossa

otakantaa.fi – Valtiohallinnon keskustelufoorumi

Suomen Senioriliike ry
Suomen Senioriliike ry on vuonna 2008 perustettu puolueisiin sitoutumaton, valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen kansalaisjärjestö. Ajamme voimavaraikäluokan oikeuksia, niiden yli miljoonan, jotka ovat eläkeiässä ja etenkin niiden, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa tai säännöllista kotihoitoa hyvän elämän toteutumiseen.

Liity Suomen Senioriliikkeeseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Palveluasumisen sopimukset ja maksaminen (2014)
Palveluasumisen virheet ja valitukset (2014)

AVI (entinen lääninhallitus)

Hallinto-oikeudet
Perustuslaki edellyttää, että kaikessa julkisessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia. Henkilö tai yhteisö, joka pitää valtion tai kunnan viranomaisen päätöstä itseään koskevassa asiassa lainvastaisena, voi pääsääntöisesti valittaa siitä. Viranomaisen on päätöksen yhteydessä ilmoitettava, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa. Usein päätökseen voidaan ensin hakea oikaisua, jonka jälkeen päätökseen edelleen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit määräytyvät maakuntien aluejaon mukaisesti niin, että yhteen tuomiopiiriin voi kuulua yksi tai useampia maakuntia.

Hallinto-oikeuden käsittelemät asiat

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus (Kuntaliitto)

Kuntalaki (luku 11)

blogi-linkit-line

 

Laki

FINLEX ® – Valtion säädöstietopankki

Vanhuspalvelulaki; myös Vanhuslaiksi kutsuttu
Virallinen nimi on ”Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista” . Laki astui voimaan 1.7.2013

Perustuslaki
Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Otteita

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä sovelletaan tätä lakia, jollei muussa laissa toisin säädetä

Otteita

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Otteita

Laki vammaisetuuksista
Lain tarkoituksena on tukea Suomessa asuvan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan.

Laki omaishoidon tuesta
Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen

Laki sosiaali– ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Tätä lakia sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan, jollei lailla toisin säädetä. Yksityisten sosiaalipalvelujen toteuttamisesta on lisäksi voimassa, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) ja muutoin sosiaalipalveluista säädetään.

Terveydenhuoltolaki
Lain tarkoituksena on:
– edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;
– kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;
– toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;
– vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä
– vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen   välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua:
– varmistamalla, että tässä laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet;
– järjestämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta terveyden- ja sairaanhoidossa; sekä
– helpottamalla ammatillisesti perusteltua terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Kuntalaki
Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Hallintolaki
Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Laki takuueläkkeestä
Lain tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentuloa maksamalla hänelle valtion varoista eläkettä, jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon (takuueläke).

Kansaneläkelaki
Lain tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan henkilön toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sekä Suomessa asuvan lesken ja lapsen toimeentuloa Suomessa asuvan henkilön kuoltua.


 

Ilmoitathan toimimattomasta linkistä. Kiitos!

Kommentoida voi suoraan blogissa tai lähettää sähköpostia osoitteella elsinblogi[at]nic.fi

 

 

sk-header-2_kev-2015
© elsi lehto 2016